Förflutenhetens värde: Att legitimera historievetenskap

Henrik Arnstad har presenterat uppsatsen ”Förflutenhetens värde: Att legitimera historievetenskap” vid seminariet på avancerad nivå (master), Stockholms universitet. Texten diskuterar värdet av historiekunskaper i samhället:

Den moderna historievetenskapen uppstod under 1800-talet och erhöll ett specifikt politiskt syfte, utifrån den samtida konstruktionen av euroepiska nationalstater. De nationella historikerna producerade legitimitet åt nationalstaterna genom vetenskapsproduktion (sanningsproduktion) utifrån föreställningar om nationell homogenitet. Konstruktionen av de rena ”nationerna”, som vetenskapen skildrade som självklara historiska entiteter, manifesterade exkluderande nationella identiteter som uteslöt historisk transnationalism, multietnicitet och mångkultur.

Det politisk-ideologiska bruket av historievetenskap var därmed av instrumentellt och praktiskt värde för den produktiva statliga makt som konstruerades under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, utifrån nationalism tolkad som den moderna nationalstatens politiska ideologi. Historikernas produktion av normativitet gav uppfattningen att de etniskt homogena samhällenas position som normaltillstånd för en statsbildning var vetenskapligt bekräftad. Vilket gav legitimitet åt nationalstaten och dess exkluderingar.

Populärhistorikern Herman Lindqvist.

Historikerna belönades av staten för detta arbete via produktion av status. Detta arv från 1800-talet utgör en kvarleva än idag, då historievetenskapen åtnjuter högre status än många andra humanvetenskaper (exempelvis tolkas historikeryrket fortfarande som en maskulin profession i likhet med andra högstatusyrken som läkare, advokat eller officer). Däremot producerar dagens historikerkår i allt lägre grad politisk legitimitet åt nationalstaten, åtminstone sedan 1945. Historievetenskapens status av att vara instrumentell och praktisk är därmed idag långt ifrån självklar.

Ladda hem hela uppsatsen för läsning via denna länk (PDF).

Uppsatsen är en av tre examinationsuppsatser i kursen ”Vetenskaplighet och forskningsetik”, vid Filosofiska institutionen. Övriga två inlämnade uppsatser har rubrikerna:

  • ”Historievetenskapen och kriterier för vetenskaplighet”
  • ”Einsteins pipa är ingen pipa: Sociala konstruktioner och makt”

Kursen är obligatorisk i masterprogrammet i historia.